Јавне површине

Радници ЈКСП "ЕКОС" у току вегетационог периода врше редовно кошење и одржавање 221.790 m2 јавних зелених површина у свих 12 насеља на територији општине Житиште и то:

Кошење зелених површина обавља се неколико пута годишње, у складу са временским приликама и потребама на терену.

Такође, сваке сезоне у насељима редовно се спроводи орезивање стабала и садња десетак различитих врста цвећа и украсног биља у циљу улепшавања централних тргова и других јавних простора. 

Једна од делатности ЈКСП "ЕКОС" је редовно одржавање чистоће на јавно-прометним површинама у свих 12 насеља на територији општине Житиште, као и постављање и одржавање парковског мобилијара (стубне канте за смеће, пепељаре, чесме, стубићи-баријере, клупе, жардињере и др.) и друге опреме која доприноси побољшању чистоће простора и безбедном кретању лица.

Чишћење јавних површина и одржавање јавне хигијене спроводи се у току целе године и укључује и активности зимске службе на уклањању снега и снежних наноса са тротоара, уклањање лишћа и сувог растиња, као и посебна ангажовања радника на чишћењу простора пре, у току и за време различитих манифестација и других јавних догађаја.