ИСТОРИЈАТ

Јавно комунално стамбено предузеће "ЕКОС" основано је 1. априла 1990. године ради обезбеђивања услова за трајно обављање делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга. Делатности предузећа су:

1) Одржавање јавних зелених површина;

2) Управљање комуналним отпадом;

3) Производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом;

4) Снабдевање водом за пиће;

5) Пошумљавање и расадничка производња;

6) Одржавање инфраструктуре;

7) Управљање гробљима и;

8) Остале делатности.

Претежна делатност предузећа су услуге уређења и одржавања околине (8130). Органи јавног предузећа су Директор и Надзорни одбор. Седиште и просторије јавног предузећа су у Житишту, у улици Ђуре Јакшића бр. 2. Број радника у сталном радном односу износи 39 запослених лица.

МИСИЈА И ВИЗИЈА ЈКСП „ЕКОС“

Мисија предузећа подразумева обезбеђење задовољавајућег нивоа квалитета у процесу пружања услуга, како би испунили очекивања клијената, сарадника, партнера и запослених радника.

Визија предузећа је да у складу са очекивањима свих становника и субјеката у општини Житиште будемо препознати као успешно и савремено предузеће за управљање и развој делатности које су у надлежности предузећа.

ЦИЉЕВИ

 • Унапређење система и процеса управљања отпадом и уклањање свих дивљих депонија у општини Житиште;
 • Унапређење рада у дистрибуцији топлотне енергије и осигурање, проширење и аутоматизација постојећих топловодних система и мреже;
 • Константно побољшање услуга осавремењивањем пословања и процеса рада;
 • Испуњење свих стандарда у процесу пошумљавања и заштите шумских подручја општине Житиште;
 • Едукација становника општине Житиште у циљу одржавања и побољшавања стања у комуналним делатностима и заштити животне средине у општини Житиште;
 • Обезбеђење додатних извора финансирања, поред буџетских средстава и накнада дефинисаних законским актима; 
 • Унапређење радних вештина запослених, подстицај напредовању у каријери и даље јачање припадности радном колективу.

ВРЕДНОСТИ

 • Ефикасно, одговорно и рационално пословање;
 • Друштвено одговорно пословање и одговорност према животној и радној средини;
 • Учење од успешне националне и иностране праксе;
 • Компетентност, професионализам и етичност;
 • Подстицање радника на иновативност, комуникативност и припадност фирми;
 • Доношење одлука на основу објективне анализе чињеница;

 

 

MyMaps


Јавно комунално стамбено предузеће "ЕКОС", Житиште

Питајте нас

 

Designed By BS Computer